Kontakt

Programy grantowe

Program „Lekcje z Twórcą Ludowym”

Fot. Danuta Matloch

Program „Lekcje z Twórcą Ludowym” jest skierowany do placówek powszechnego systemu szkolnictwa z obszarów wiejskich i twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej – mistrzów wyróżniających się dorobkiem, chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem. Celem Programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej.  Priorytety Programu są realizowane przez projekty edukacyjne: lekcje szkolne z udziałem twórcy ludowego. Efektem projektów ma być wzmocnienie bezpośredniego międzypokoleniowego przekazu tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywane wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.  Program skierowany jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszarów wiejskich. 

Program zakłada poprzez zasilenie finansowe indywidualnych twórców – mistrzów tradycji, stworzenie warunków do włączenia nauczania i uczenia się unikatowych umiejętności w ramy edukacji formalnej w powszechnym systemie szkolnictwa. Instytut docenia wagę takiego przekazu dla indywidualnego rozwoju uczniów oraz dla upowszechnienia wiedzy o tradycji. Rozumie też jego doniosłość w zakresie wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej, spójności wspólnoty narodowej oraz wspólnotowych, związanych z kulturą tradycyjną fundamentów tożsamości Polaków, szczególnie młodego pokolenia.

NIKiDW pragnie – poprzez Program własny „Lekcje z Twórcą Ludowym” – zapewnić ciągłość autentycznej twórczości ludowej, kultywowanej przez twórców ludowych z terenu całej Polski, wszystkich regionów i grup etnograficznych i kulturowych, możliwie wszystkich dziedzin i specjalności, mniejszości narodowych i etnicznych. Z tych względów Program zakłada przywrócenie tak twórcy ludowemu, twórczości ludowej, jak i bezpośredniemu przekazowi tradycji należytego miejsca w polskiej kulturze narodowej i w polskim systemie wartości.

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi