Kontakt

Stypendia

Program Stypendialny  „Mistrz i Uczeń”

 

Fot. Marta Ankiersztejn

 

Program Stypendialny „Mistrz – Uczeń” jest skierowany do twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno mistrzów z wyróżniającym się dorobkiem, jak i adeptów chcących doskonalić swoje umiejętności. Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej. Priorytety Stypendium dotyczą projektów edukacyjnych, zapewniających bezpośredni przekaz tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywanych wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Oczekiwanym efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych jest wykonane przez adepta – pod okiem mistrza – dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła, wykazujące wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności, będących przedmiotem Stypendium.

NIKiDW pragnie – poprzez fundowanie Stypendium „Mistrz – Uczeń” – zapewnić ciągłość istnienia autentycznej twórczości ludowej, kultywowanej przez twórców ludowych z terenu całej Polski, wszystkich regionów i subregionów etnograficznych i kulturowych, wszystkich dziedzin i specjalności, mniejszości narodowych i etnicznych, mieszkających zarówno na wsi, jak i w mieście. Z tych względów Program Stypendialny „Mistrz – Uczeń” zakłada przywrócenie tak twórcy ludowemu, twórczości ludowej, jak i bezpośredniemu przekazowi tradycji, należytego miejsca w polskiej kulturze i w polskim systemie wartości.


 

„Program Stypendialny dla Twórców Ludowych”

 

Fot. Marta Ankiersztejn

 

Program Stypendialny dla Twórców Ludowych jest skierowany do ludowych artystów, rzemieślników i rękodzielników z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Jego celem jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez wsparcie indywidualnego twórcy, dające mu swobodę pracy nad dziełem ważnym zarówno z puntu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętności i tradycji, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności. Priorytety Stypendium dotyczą projektów twórczych, zakorzenionych we wspólnocie lokalnej twórcy ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem.

Oczekiwanym efektem zrealizowanych projektów twórczych jest wykonane dzieła (lub dzieł) sztuki ludowej, rzemiosła lub rękodzieła ludowego, wykazujących wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności oraz wykazujących wysoki potencjał wzmacniania umiejętności i wiedzy zagrożonych zanikiem.

NIKiDW pragnie – poprzez fundowanie Stypendium twórczego – zapewnić ciągłość istnienia autentycznej twórczości ludowej, kultywowanej przez twórców ludowych z terenu całej Polski, wszystkich regionów i subregionów etnograficznych i kulturowych, wszystkich dziedzin i specjalności, mniejszości narodowych i etnicznych, mieszkających zarówno na wsi jak i w mieście. Z tych względów Program Stypendium dla Twórców Ludowych zakłada przywrócenie twórcy ludowemu i twórczości ludowej należytego miejsca w polskim systemie kultury i wartości.

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi