Kontakt

Polityka Prywatności

Polityka poszanowania prywatności NIKiDW

Serwisy internetowe Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKIDW) korzystają z plików cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka poszanowania prywatności[1] osób fizycznych, ma charakter informacyjny podmiotu gromadzącego dane osobowe, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych z chwilą ich pozyskania (w każdej dostępnej postaci – tradycyjnej lub elektronicznej) jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa, reprezentowany przez dyrektora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami krajowymi w odniesieniu do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz w świetle postanowień określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Celem zagwarantowania zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa danych i procesu ich przetwarzania Administrator zapewnia właściwe środki techniczne i organizacyjne. Administrator podejmuje stosowne środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, ewentualnemu zniekształceniu lub utracie danych osobowych.
 5. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w sposób zgodny z Państwa wolą, z wykorzystaniem dokumentów tradycyjnych (formularz kontaktowy), lub w drodze skierowania przez Państwa e-maila[2], a także z możliwości zapisania się do Newsletter.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy tj. przedstawienie oferty i warunków oraz możliwości współpracy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z każdym zainteresowanym w przedmiotowym zakresie. W przywołanych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest oświadczenie strony umowy (zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, podstawą wykonania kolejnych czynności przetwarzania danych będzie niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (patrz: art. 6 ust. 1 c) RODO) w tym, udostępnienie danych organom państwowym na ich uzasadnione żądanie w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. W przypadku wyrażania zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, zgoda będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO).
 3. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, o ile przepisy nie przewidują innego trybu postępowania z danymi.
 4. Administratora przetwarza następujące dane osobowe[3] Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)/ adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, data urodzenia/wiek, płeć, jeżeli takie dane zostaną wskazane przez Użytkownika w treści wysłanego do Administratora maila lub w formularzu kontaktowym.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. W przypadku zamiaru zawarcia Umowy z Administratorem niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w wyniku zgłoszonego zapytania lub w celu zawarcia umowy Administrator przetwarza, przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, zrealizowania umowy i/lub świadczenia usług.
 7. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników w celu skierowania marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców na podstawie umów przetwarzania w imieniu administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów:
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierającym te systemy.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 1. Zgodnie z przepisami, każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo dostępu do udostępnionych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych, oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 2. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku Administratorowi pocztą elektroniczną na adres: Kontakt do Administratora: tel. 22 380 98 00; e-mail: sekretariat@nikidw.edu.pl

COOKIES

 1. Administrator używa plików cookies, które służą do ich udoskonalenia z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na tych stronach. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w trakcie korzystania przez:
  Użytkowników ze strony https://nikidw.edu.pl/ w następujących celach:
  – śledzenie ilości odsłony strony https://nikidw.edu.pl/,
  – marketingu bezpośredniego produktów lub usług;
  – prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej https://nikidw.edu.pl/\
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim przypadku jednak może to mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies, zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody[4] należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza regulacja wchodzi w życie z dniem 29.12.2023r.
 2. Niniejsza regulacja podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych.

Administrator

o/z
……………………

Przypisy:

[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78 poz. 483 ze zm.) – art. 47 i 76
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
[3] Zgodnie z art. art. 18 ust. 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
[4] Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie)

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi